Umowa na organizację wypoczynku Gary’s Camp Obóz Językowy Senior Camp

zawarta w dniu: _______(data) w_________________(miejscowość)

między:

Gary’s Camp Gary Kozlowski ul. Niebieska 5, 80-180 Jankowo Gdańskie , NIP 583-311-37-94, reprezentowany przez: Gary Kozlowski
(„Organizator”)

 a

Imię i nazwisko :_______________________________________

adres: _____________________________________________

kod pocztowy/ miejscowość: ________________________________

(„Opiekun”)

Przedmiot umowy 

1.1. Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży, o nazwie SENIOR CAMP Gary’s Camp Obóz Amerykański („Obóz”), przez Organizatora dla Opiekuna, którego uczestnikiem („Uczestnik”) będzie osoba wskazana przez Opiekuna w 3.1. 

Turnus Termin obozu Miejsce wypoczynku 
Senior Camp 105.07. -13.07.2024Hotel Kozi Gród, ul. Leśników 3,
83 -047 Pomlewo
Senior Camp 205.07. -13.07.2024Camping nr 20 Mała Szwajcaria, ul. Gdańska 19, 83-047 Przywidz
Senior Camp 321.07. – 29.07.2024 Hotel Kozi Gród, ul. Leśników 3,
83 -047 Pomlewo
Senior Camp 424.07 – 31.07.2024Camping nr 20 Mała Szwajcaria, ul. Gdańska 19, 83-047 Przywidz
Senior Camp 502.08.-10.08.2024Camping nr 20 Mała Szwajcaria, ul. Gdańska 19, 83-047 Przywidz

Numer wybranego przez Opiekuna Turnusu: _____________

1.2. Organizator zobowiązuje się do wykonania Umowy z dochowaniem należytej staranności. Organizator ponosi odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie Obozu, staranny dobór kadry i podwykonawców oraz należyte wykonanie świadczeń określonych w ofercie Obozu będącej podstawą Umowy („Oferta”). 

1.3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że:

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Opiekuna lub osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu umowy,
 • przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie można było przewidzieć albo są wynikiem siły wyższej.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Obozu w każdym czasie, jeśli jego przeprowadzenie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora lub zagrażałoby bezpieczeństwu Uczestników. 

1.5. O odwołaniu wypoczynku z przyczyn opisanych w 1.4. Organizator powiadomi Opiekuna drogą elektroniczną.
Koszt wypoczynku

2.1. Całkowity koszt wypoczynku dla jednego Uczestnika wypoczynku
(„Cena”) wynosi: ________________

Hotel Kozi Gród****

Rodzaj zniżkiKiedy obowiązuje zniżkaCenaCena ze zniżką dla każdego z rodzeństwa
Super Early Birddo 25.11.20233750,00zł*3700,00zł*
Early Birddo 01.01.20243820,00zł*3770,00zł*
Regular pricedo 31.05.20244000,00zł*3950,00zł*
Last Chance do 01.08.20244200,00zł*4150,00zł*

*Wygodna forma płatności. Podana cena rozłożona na dwie części – pierwszą(zadatek) płacisz do 5 dni od zapisania się, a kolejną dopiero 21 dni przed rozpoczęciem obozu.

Opłata rezerwacyjnaOpłata rezerwacyjna zwrotnaDruga płatność
900,00zł 990,00złCena minus zadatek**Szczegółowe informacje dotyczące płatności zawarte będą w mailu potwierdzającym zapisanie Uczestnika na obóz.


Camping nr 20 “Mała Szwajcaria”
05.07.13.07.2024
02.08. -10.08.2024

Rodzaj zniżkiKiedy obowiązuje zniżkaCenaCena ze zniżką dla każdego z rodzeństwa
Super Early Birddo 25.11.20232790,00zł*2740,00zł*
Early Birddo 01.01.20242850,00zł*2800,00zł*
Regular pricedo 31.05.20242950,00zł*2900,00zł*
Last Chance do 01.08.20243150,00zł*3100,00zł*


*Wygodna forma płatności. Podana cena rozłożona na dwie części – pierwszą (zadatek) płacisz do 5 dni od zapisania się, a kolejną dopiero 21 dni przed rozpoczęciem obozu.

Opłata rezerwacyjna bezzwrotnaOpłata rezerwacyjna zwrotnaDruga płatność
700,00zł 770,00złCena minus opłata rezerwacyjna*


*Szczegółowe informacje dotyczące płatności zawarte zostaną w mailu potwierdzającym zapisanie Uczestnika na obóz.

Camping nr 20 “Mała Szwajcaria”
(24.07. – 31.07.2024) 

Rodzaj zniżkiKiedy obowiązuje zniżkaPełna CenaCena ze zniżką dla rodzeństwa
Super Early Birddo 25.11.20232690,00zł*2640,00zł*
Early Birddo 01.01.20242750,00zł*2700,00zł*
Regular pricedo 31.05.20242850,00zł*2800,00zł*
Last Chance do 01.08.20242950,00zł*2900,00zł*

*Wygodna forma płatności. Podana cena rozłożona na dwie części – pierwszą płacisz do 5 dni od zapisania się, a kolejną dopiero 21 dni przed rozpoczęciem obozu.

Opłata rezerwacyjna bezzwrotnaOpłata rezerwacyjna zwrotna Druga płatność
700,00zł 770,00złCena minus zadatek*

*Szczegółowe informacje dotyczące płatności zawarte zostaną w mailu potwierdzającym zapisanie Uczestnika na obóz.

2.2. Cena obejmuje:

 • zakwaterowanie (7 lub 8 noclegów) w domkach 6-8 osobowych (Camping nr 20 Mała Szwajcaria) 
 • w  pokojach 2 – 4 osobowych (Hotel Kozi Gród) 
 • pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja),
 • wszystkie zajęcia według oferty przedstawionej w programie Obozu („Program”).

2.3. Cena nie obejmuje dojazdu do i powrotu z ośrodka. Rodzice lub opiekunowie Uczestnika zobowiązani są do przywiezienia go na miejsce wypoczynku i niezwłocznego odbioru dziecka po zakończeniu turnusu.

2.4. Opiekun zobowiązuje się zapłacić Cenę w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem obozu przelewem na rachunek bankowy Organizatora:
PNB Paribas 
95 1600 13030004 1001 4619 2001


Po upływie wyżej wyznaczonego terminu Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty gotówkowej przy rejestracji Uczestnika podczas przyjazdu na miejsce wypoczynku. Informację o formie płatności gotówkowej opiekun musi przekazać drogą elektroniczną na adres: anna@engimmersion.com , inaczej uczestnik zostanie skreślony z listy. 

2.4. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej do 5 dni po potwierdzeniu skutkuje uznaniem umowy za niebyłą.

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Programu, jeżeli jego realizacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora.

2.6. Brak wpłaty Ceny (opłata rezerwacyjna + druga płatność) w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Obozie Gary’s Camp i niewykonaniem umowy przez Opiekuna. W takim wypadku wpłacona przez Opiekuna opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

2.7. W przypadku rezygnacji z udziału w Obozie, Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika może przekazać prawa do uczestnictwa w Obozie wybranej osobie trzeciej informując uprzednio o tym fakcie Organizatora na piśmie lub w wiadomości e-mail. Osoba trzecia nabywa prawo do uczestnictwa w Obozie dopiero po zawarciu stosownej umowy z Organizatorem. Wówczas, wpłacona wcześniej kwota Cena staje się ceną uczestnictwa nowego członka Obozu, a Organizator nie ingeruje w jakiekolwiek rozliczenia finansowe pomiędzy stronami przenoszącymi między sobą prawo do uczestnictwa w Obozie.

Uczestnik

3.1. Uczestnikiem obozu jest:

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres zameldowania
Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres zameldowania):
Email:
Telefon:


3.2. W czasie trwania wypoczynku Uczestnik Obozu jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu wypoczynku oraz wynikających z Regulaminu uczestnika obozu Gary’s Camp („Regulamin”), ze szczególnym uwzględnieniem: 

 • całkowitego zakazu palenia tytoniu, używania wyrobów tytoniowych czy papierosów elektronicznych, spożywania napojów zawierających alkohol oraz zażywania środków odurzających, 
 • unikania zachowań agresywnych i wulgarnych,
 • stosowania się do poleceń wychowawców.

W przypadku naruszenia wyżej wymienionych reguł zasad, stosownie do wagi naruszenia, na Uczestnika zostanie nałożona jedna z następujących sankcji:

 • upomnienie,
 • poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych,
 • zawieszenie uczestnictwa w zajęciach na pół dnia, 
 • wydalenie Uczestnika z Obozu.


Postanowienia końcowe

4.1. Koszty związane ze zniszczeniem i/lub uszkodzeniem mienia wyrządzonym przez Uczestnika Obozu ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.

4.2. Opiekun oświadcza, że wszelkie dane dotyczące zarówno jego jak i Uczestnika Obozu są aktualne i zgodne z prawdą.

4.3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4.5. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

4.6. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy wraz załącznikami i w pełni akceptuje jej treść.

______     ____________________
(data) (miejscowość,)

___________________________ ___________________

(podpis Opiekuna) (pieczęć, podpis Organizatora)


Załączniki

 1. Program Obozu
 2. Oferta
 3. Regulamin uczestnika obozu Gary’s Camp